ABSOLWENCI – NOBLIŚCI

Henryk Sienkiewicz - 1905;  (5.05.1846-15.11.1916), student Wydziału Prawnego, Wydziału Lekarskiego i Wydziału Filologicznego 

Rozpoczął studia w 1866 r. na Wydziale Prawnym Szkoły Głównej (tak w latach 1862-69 nazywał się Uniwersytet Warszawski). Dwukrotnie zmieniał kierunek studiów, najpierw przeniósł się na Wydział Lekarski, a następnie na Wydział Filologiczny, który ukończył w 1871 r., (już w ramach Carskiego Uniwersytetu Warszawskiego) nie uzyskując jednak dyplomu.

Menachem Begin - 1978; (16.08.1913-9.03.1992), absolwent prawa (1935)

Noblista studiował w latach 1931-35 na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra. Nagrodę Nobla otrzymał wraz z prezydentem Egiptu Anwarem Sadatem, za swą działalność polityczną na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie.

Czesław Miłosz - 1980; (30.06.1911-14.08.204), student Wydziału Prawa, pracownik BUW

Jeden z najwybitniejszych polskich poetów i prozaików rozpoczął studia na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie, w 1932r. przeniósł się jednak na Wydział Prawa UW. Po roku wrócił do Wilna, gdzie w 1934r. ukończył studia. Krótki okres studencki to jednak nie jedyne związki Czesława Miłosza z uczelnią; w okresie II wojny światowej pracował jako woźny w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.


Józef Rotblat - 1995;  (4.11.1908-31.08.2005), absolwent fizyki

Nagrodę Nobla otrzymał w uznaniu za organizację międzynarodowego ruchu uczonych na rzecz likwidacji broni masowej zagłady o nazwie Pugwash. Rotblat dostał darmowe miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, pomimo, że nie odebrał formalnej edukacji. Magisterium uzyskał w Wolnej Wszechnicy Polskiej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. W 1938 r. uzyskał stopień doktora fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1932-34 uczęszczał również na wykłady na Wydziale Humanistycznym UW.

Prof. Leonid Hurwicz, 2007 ;  (21.08.1917-24.06.2008), absolwent prawa  (1938)

Leonid Hurwicz, emerytowany profesor Uniwersytetu w Minnesocie (Minneapolis, USA), urodził się w 1917r. w Moskwie a wychował w Polsce. 11 października 1934 r. rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył je 13 czerwca 1938 r. zdobywając dyplom z wynikiem "dobry" oraz tytuł magistra prawa.  Następnie studiował ekonomię w London School of Economics, Instytucie Wyższych Studiów Międzynarodowych w Genewie, na Harvardzie oraz Uniwersytecie w Chicago. W październiku 1989 r. profesor Hurwicz poprowadził na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego seminarium pod tytułem "Towards a theory of economic mechanism". Po zakończeniu zajęć wpisał się do "Księgi Pamiątkowej".  Profesor Hurwicz jest światowej sławy specjalistą w dziedzinie ekonomii. W przeszło 100 publikacjach naukowych poruszał zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania, statystyki, ekonometrii, cybernetyki oraz matematyki.  Nagrodę Nobla uzyskał w dziedzinie ekonomii a wraz z nim: Eric S. Maskin oraz Roger B. Myerson, za teorią określaną jako "mechanism design theory" wykorzystywaną obecnie w naukach ekonomicznych oraz politologii.

„POLSKI NOBEL" -  http://www.fnp.org.pl/laureci-nagrody-fnp/

prof. dr hab. Ewa Kamler, 1992

nagroda za pracę zatytułowaną Early Life History of Fish – wydana w Londynie przez Chapman and Hall;

W roku 1958 ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją zoologia. W roku 1965 uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych na podstawie rozprawy: Analiza wpływu warunków środowiskowych na rozmieszczenie larw Plecoptera i Ephemeroptera w wodach górskich. Uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie ekologii w 1977 r. W roku 1992 otrzymała tytuł profesora.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-dr-hab-ewa-kamler-laureatka-nagrody-fnp-1992/

 

prof. dr hab. Kazimierz Sobczyk1993

nagroda za prace z zakresu dynamiki stochastycznej układów i materiałów konstrukcyjnych;

W roku 1960 ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Warszawskiego i tam w roku 1966 uzyskał stopień doktora nauk technicznych (za pracę Rozproszenie fal sprężystych na powierzchniach określonych stochastycznie), a następnie w roku 1974 stopień dr hab. nauk technicznych (mechanika) za pracę Fale sprężyste w dyskretnym ośrodku stochastycznym. W roku 1983 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 tytuł profesora zwyczajnego.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-dr-hab-kazimierz-sobczyk-laureat-nagrody-fnp-1993/

 

prof. dr hab. Stanisław Lech Woronowicz, 1993 

nagroda za prace dotyczące grup kwantowych i ich związków z C* algebrami;

Studiował na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1963 r. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w 1968 r. za pracę Przestrzenie kauzalne. W 1972 otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych na podstawie pracy Podstawy aksjomatycznej kwantowej teorii pola. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk fizycznych uzyskał w 1977 r. W latach 1977-1984 był prodziekanem i dziekanem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1991 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nauk fizycznych. W latach 1993-1996 był kierownikiem Katedry Metod Matematycznych Fizyki UW.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-dr-hab-stanislaw-lech-woronowicz-laureat-nagrody-fnp-1993/

 

prof. dr hab. Zbigniew Ryszard Grabowski1994

nagroda za opracowanie nowych metod generowania cząsteczek w stanach charakteryzujących się silnym przemieszczeniem ładunku elektronowego w cząsteczce;

W roku 1950 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego  W roku 1955 uzyskał doktorat na podstawie dysertacji Redukcja jonu azotanowego na kroplowej elektrodzie rtęciowej. W roku 1957 otrzymał stanowisko docenta (na podstawie dorobku naukowego – nie było wówczas habilitacji), a w 1965 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. W roku 1973 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-dr-hab-zbigniew-ryszard-grabowski-laureat-nagrody-fnp-1994/

 

prof. dr hab. Maksymilian Pluta, 1995 

nagroda za 3 tomowe dzieło pt.: Advanced Light Microscopy (Zaawansowana mikroskopia swietlna), zawierające pionierskie koncepcje z zakresu mikroskopii fazowo-kontrastowej, interferencyjnej, polaryzacyjnej mikrointerferometrii, wykorzystywane w konstrukcji przyrządów optycznych.

W latach 1950-1954 odbył studia uniwersyteckie, które były wówczas dwustopniowe, na wydziałach matematyki, fizyki i chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (trzyletnie, I stopień) i Uniwersytetu Warszawskiego (dwuletnie, II stopień magisterski). Prof. M. Pluta uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk fizycznych, a w 1982 roku tytuł profesora nauk technicznych.   Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-dr-hab-maksymilian-pluta-laureat-nagrody-fnp-1995/

 

prof. dr hab. Adam Sobiczewski, 1995

 za prace, w których zostało przewidziane istnienie nieoczekiwanie bardzo stabilnych jąder atomowych najcięższych pierwiastków, potwierdzone doświadczalnie w połowie 1993 r.

W roku 1955 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w matematyce, a w następnym roku (1956) ukończył prowadzone równolegle studia na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej, specjalizując się w zakresie techniki fal ultrakrótkich. Stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych uzyskał w roku 1964 na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy z zakresu teorii jądra atomowego, wykonanej pod kierunkiem prof. Zdzisława Szymańskiego. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w roku 1969 w Instytucie Badań Jądrowych na podstawie pracy poświęconej opisowi zależności energii jądra od jego deformacji. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk fizycznych otrzymał w roku 1976, a zwyczajnego w roku 1989.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-dr-hab-adam-sobiczewski-laureat-nagrody-fnp-1995/

 

prof. dr hab. Bohdan Paczyński, 1996 

nagroda za odkrycie nowej metody wykrywania obiektów kosmicznych i wyznaczania ich masy poprzez mikrosoczewkowanie grawitacyjne.

Po uzyskaniu w 1962 r. magisterium z astronomii na Uniwersytecie Warszawskim zaczął pracować w Zakładzie Astronomii PAN w Warszawie, później przemienionym w Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika. 

Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-dr-hab-bohdan-paczynski-laureat-nagrody-fnp-1996/

 

prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, 1997 

nagroda za książkę Pół wieku dziejów Polski 1939-1989.

Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1960). Pracę doktorską obronił w 1966 r., a habilitacyjną w 1975 r. Tytuł profesora otrzymał w 1991 r.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-andrzej-paczkowski-laureat-nagrody-fnp-1997/

 

prof. Bogumił Jeziorski, 2000 

nagroda za stworzenie nowego formalizmu dokładnych kwantowych obliczeń oddziaływań międzyatomowych i międzymolekularnych;

Po ukończeniu studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w 1969 r. rozpoczął pracę naukową pod kierunkiem profesora Włodzimierza Kołosa. Stopień doktora uzyskał w 1975 r., habilitował się w 1982 r., a w 1991 r. uzyskał tytuł profesora chemii.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-dr-hab-bogumil-jeziorski-laureat-nagrody-fnp-2000/

 

prof. Leszek Kaczmarek, 2000 

nagroda za prace poświęcone wpływowi różnych bodźców na ekspresję genów w wybranych strukturach mózgu ssaków;

Studiował na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując w r. 1981 dyplom w specjalności biologia molekularna/biochemia. Pracę doktorską z zakresu hematologii doświadczalnej-biologii komórki wykonał pod kierunkiem prof. W. Jędrzejczaka, uzyskując stopień doktora nauk przyrodniczych w 1983 r.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-leszek-kaczmarek-laureat-nagrody-fnp-2000/

 

prof. Jan Strelau2000  

nagroda za stworzenie oryginalnej psychologicznej regulacyjnej teorii temperamentu, a szczególnie za dzieło Temperament. A Psychological Perspective (1998);

Podjął studia filozoficzne w 1951 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a po dwu latach przeniósł się do Warszawy, gdzie w latach 1953-1958 studiował psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę na macierzystym wydziale jako asystent. Stopień doktorski uzyskał w 1963 r. , zaś pięć lat później – habilitację na podstawie monografii Temperament i typ układu nerwowego. Tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1976 r.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-dr-hab-jan-strelau-laureat-nagrody-fnp-2000/

 

prof. Zbigniew Maciej Gliwicz, 2001

nagroda za wykazanie roli drapieżnictwa w kształtowaniu historii życia i zachowań zwierząt; 

Jest związany z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie ukończył studia, uzyskał stopień doktora oraz w 1988 r. – tytuł profesora. Jest kierownikiem Zakładu Hydrobiologii Instytutu Zoologii tej uczelni.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-zbigniew-maciej-gliwicz/

 

prof. Michał Kleiber2001

nagroda za opracowanie nowych metod analizy i optymalizacji w nieliniowej termomechanice ciał odkształcalnych.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Lądowej) i Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki). W roku 1972 uzyskał doktorat na Politechnice Warszawskiej, habilitował się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w roku 1978. W roku 1984 został profesorem nadzwyczajnym, zaś w roku 1989 – profesorem zwyczajnym.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-michal-kleiber-laureat-nagrody-fnp-2001/

 

prof. dr hab. Andrzej Udalski, 2002

nagroda za rewizję skali odległości we Wszechświecie i odkrycie wielu ciemnych obiektów towarzyszących gwiazdom;

Studia astronomiczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w 1980 r. Doktoryzował się w macierzystej uczelni w 1988 r., po czym wyjechał na dwa lata na stypendium podoktorskie do York University Toronto w Kanadzie. Habilitację uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 1995 r. , zaś w 2000 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-andrzej-udalski-laureat-nagrody-fnp-2002/

 

dr Marek Pfützner 2003

nagroda za doświadczalne potwierdzenie istnienia nowego rodzaju promieniotwórczości – rozpadu dwuprotonowego;

Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1983 r. i doktoryzował się w macierzystej uczelni w 1989 r. Pracuje w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UW. Zajmuje się doświadczalną fizyką jądrową.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/dr-marek-pfutzner/

 

prof. dr hab. Jerzy Szacki2003 

nagroda za fundamentalne dzieło Historia myśli socjologicznej, stanowiące całościowy i oryginalny wykład dziejów pojmowania zjawisk życia społecznego;

Historyk idei i socjolog, związany z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie ukończył studia na Wydziale Filozoficznym (1952 r.), doktoryzował się (1959 r.) i uzyskał habilitację (1965 r.). Od 1973 r. profesor nadzwyczajny, od 1987 r. – profesor zwyczajny.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-jerzy-szacki-laureat-nagrody-fnp-2003/

 

prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis, 2004 

nagroda za badania będące próbą teorii i interpretacji procesów transformacji współczesnej Polski i świata, przedstawione w książkach „Postkomunizm" (2001) oraz „Władza globalizacji" (2003);

Po ukończeniu studiów socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim w 1965 r. podjęła pracę jako asystent na macierzystej uczelni. Za udział w niezależnym ruchu studenckim i w demonstracjach na UW w 1968 r. (wydarzenia marcowe) aresztowana, a następnie wyrzucona z UW. W 1971 r. obroniła doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a w 1978 r. habilitowała się na Uniwersytecie Warszawskim.
Była doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku w 1980 r. W 1981 r. przywrócona została do pracy w Instytucie Socjologii UW. Tytuł naukowy profesora uzyskała w 1991 r.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-jadwiga-staniszkis-laureat-nagrody-fnp-2004/

 

prof. dr Zofia Kielan-Jaworowska, 2005

nagroda za twórczą syntezę badań nad mezozoiczną ewolucja ssaków przedstawioną w fundamentalnym dziele „Mammals from the Age of Dinosaurus" (2004);

Studiowała na Tajnych Kompletach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UW oraz po wojnie – na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UW, gdzie uzyskała tytuł magistra. Doktoryzowała się na UW w 1953 r., stopień docenta nauk biologicznych (habilitacje były wówczas zniesione) uzyskała w 1957 r., a tytuł profesorski w 1972 r.   Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-dr-zofia-kielan-jaworowska-laureatka-nagrody-fnp-2005/

 

prof. dr hab. Karol Myśliwiec, 2005

nagroda za odkrycie grobowca wezyra Merefnebefa w nekropoli w Sakkarze (Egipt) udokumentowane w monografii „The Tomb of Merefnebef" (2004);

Studia archeologiczne na Uniwersytecie Warszawskim odbywał pod kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego, uzyskując magisterium w 1967 r. Jednocześnie studiował na UW filologię romańską. Pracę doktorską na temat portretu królewskiego okresu Nowego Państwa obronił na UW w 1973 r.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-dr-hab-karol-mysliwiec-laureat-nagrody-fnp-2005/

 

prof. dr hab. Tomasz Dietl2006 

nagroda za opracowanie potwierdzonej w ostatnich latach teorii rozcieńczonych półprzewodników ferromagnetycznych oraz zademonstrowanie nowych metod starowania namagnesowaniem;

Studia na Wydziale Fizyki ukończył w 1973 r., doktorat (1977) i habilitację (1983) uzyskał w Instytucie Fizyki PAN. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora. Od 1998 r. jest członkiem korespondentem PAN. Kieruje Laboratorium Kriogeniki i Spintroniki oraz Zespołem Zjawisk Spinowych Instytutu Fizyki PAN, pracuje też w Instytucie Fizyki Teoretycznej UW. Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-dr-hab-tomasz-dietl-laureat-nagrody-fnp-2006/

 

prof. dr hab. inż. Leon Gradoń2006

nagroda za opracowanie teorii procesów powstawania transportu aerozoli i mikrocząstek w gazach i cieczach oraz jej wykorzystanie w urządzeniach technicznych i medycznych.

studia z zakresu inżynierii chemicznej ukończył na Politechnice Warszawskiej w 1969 r., zaś studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim w 1975 r. Rok później doktoryzował się na PW, w latach 1978-79 odbył staż podoktorski w University of Houston, a następnie – w roku 1981 uzyskał habilitację. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1996 r.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-leon-gradon-laureat-nagrody-fnp-2006/

 

prof. dr hab. Karol Modzelewski2007

nagroda za badania nad historią powstawania tożsamości europejskiej odkrywające znaczenie tradycji przedchrześcijańskiej i wielokulturowej dla współczesnego pojęcia Europy przedstawione w dziele „Barbarzyńska Europa";

Mediewista. Absolwent Wydziału Historycznego UW (1959 r.), uczeń Aleksandra Gieysztora. Ze studiów doktoranckich podjętych w 1962 r. w Instytucie Historycznym UW został po dwóch latach usunięty decyzją ministra z przyczyn politycznych. W latach 1965-67, 1968-71 i 1981-84 więziony za działalność opozycyjną. W latach 1972-81 zatrudniony w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN, a w latach 1987-92 w Instytucie Historii PAN. Stopień doktora uzyskał w 1974, habilitację – w 1978, a tytuł profesorski – w 1990 r. W latach 1992-94 był wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1994 r. pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk (od 2004 r.), od grudnia 2006 r. – jej wiceprezesem.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-dr-hab-karol-modzelewski-laureat-nagrody-fnp-2007-2/

 

doc. dr hab. Andrzej L. Sobolewski2007
nagroda za wyjaśnieine fotostabilności materii biologicznej przez odkrycie nowego mechanizmu dezaktywacji bezpromienistej elektronowo wzbudzonych stanów DNA i białek;

Absolwent Wydziału Fizyki UW (1977). Doktorat (1981) i habilitację (1989) uzyskał w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, w którym pracuje od początku swej drogi naukowej.
Więcej >> http://www.fnp.org.pl/8886-2/

 

prof. dr hab. Andrzej Koliński, 2009 

nagroda za opracowanie i zastosowanie w praktyce unikatowych metod przewidywania struktury przestrzennej białek

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1974). Na naszej uczelni uzyskał również doktorat (1979) i habilitację (1988). Od 1989 roku jest profesorem na Wydziale Chemii UW.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-andrzej-kolinski-laureat-nagrody-fnp-2009/

 

prof. dr hab. Anna Wierzbicka, 2010 

nagroda za stworzenie teorii naturalnego metajęzyka semantycznego oraz odkrycie zbioru znaczeń elementarnych wspólnych dla wszystkich języków

Prof. Anna Wierzbicka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na który wstąpiła bez egzaminów już w wieku 16 lat, dzięki dyplomowi przyznanemu za wybitne wyniki w nauce. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Instytucie Badań Literackich PAN, gdzie w 1964 roku obroniła pracę doktorską, a w 1969 r. otrzymała habilitację.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-anna-wierzbicka-laureatka-nagrody-fnp-2010/

 

prof. dr hab. Tomasz Giaro, 2011

nagroda za interdyscyplinarną analizę kategorii prawdy w doktrynach prawa od antyku do współczesności, otwierającą nowe perspektywy rozumienia prawa jako jednego z fundamentów cywilizacji europejskiej

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim (1972), na którym obronił również doktorat (1978) i uzyskał habilitację (1988). Nominację profesorską otrzymał w 2009 roku.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-tomasz-giaro/

 

prof. dr hab. Maciej Lewenstein, 2011

nagroda za dokonania w obszarze optyki kwantowej i fizyki ultrazimnych gazów;

Studiował na Wydziale Fizyki UW, gdzie uzyskał stopień magistra (1978).  W latach 1980-1995 pracował w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Doktorat obronił na Uniwersytecie w Essen (1983), a rozprawę habilitacyjną w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk (1986). Od 1993 roku jest profesorem.  Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-maciej-lewenstein-laureat-nagrody-fnp-2011/

 

prof. dr hab. Ewa Wipszycka, 2012   

nagroda za wszechstronną rekonstrukcję funkcjonowania wspólnot klasztornych w późnoantycznym Egipcie.

Studia ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim (1955). Na tej uczelni obroniła również doktorat (1962) i uzyskała habilitację (1972). Od 1995 r. jest profesorem zwyczajnym. W latach 1972-1990 pracowała w filii UW w Białymstoku, gdzie była m.in. dziekanem Wydziału Humanistycznego (1979-1981).   Więcej >> http://www.fnp.org.pl/prof-ewa-wipszycka/

JAPOŃSKI NOBEL  -  Japan Prize

Nagroda Fundacji Nauki i Techniki Japonii – „Nagrodą Japońską" (często nazywana japońskim Noblem, Tarkowski jest jedynym polskim laureatem, otrzymał ją za swoje badania w 2002 r.),

prof. dr hab. Andrzej Tarkowski, 2002

W 1955 roku ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego i z UW związał swoją działalność naukową. W latach 1964–2003 kierował Zakładem Embriologii UW, w latach 1972–2003 był dyrektorem Instytutu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest twórcą szkoły naukowej embriologii doświadczalnej ssaków. Udowodnił, że dwukomórkowe zarodki myszy można mechanicznie rozdzielić, wszczepić do macicy i uzyskać normalne płodne osobniki; pobudził za pomocą bodźca elektrycznego komórkę jajową do rozwoju partenogenetycznego; opracował metody umożliwiające łączenie i uzyskanie zarodków aneuploidalnych (tetraploidalnych) i mozaikowych. Wyniki badań Tarkowskiego były publikowane w Nature i innych renomowanych czasopismach światowych. Dzięki ciągłości publikacji powstały teoretyczne i praktyczne podstawy pod osiągnięcia biologii i medycyny XX wieku (zapłodnienie in vitro, klonowanie i odkrycie komórek macierzystych). Współpracował z ośrodkami naukowymi na całym świecie. Był stypendystą Fundacji Rockefellera w Zakładzie Zoologii Uniwersytetu Północnej Walii, profesorem wizytującym w: University of Oxford, Rockefeller University of New York, University of Adelaide, Instytut Jacques Monod (CNRS) i Université de Paris XII. Był członkiem takich gremiów naukowych, jak: Centralna Komisja Kwalifikacyjna, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska Komitetu Badań Naukowych, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Wchodził w skład komitetów redakcyjnych krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych.